Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě VoiceBowNet


vydané v souladu s § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., (dále jen „Všeobecné podmínky“)

Účinnost: 1.10.2013


1. Předmět Všeobecných podmínek
1.1. Společnost VoiceBowNet (dále jen „Poskytovatel “) bude účastníkovi na základě těchto Všeobecných podmínek poskytovat služby elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí (dále jen „Služby“) podle příslušných mezinárodně uznávaných standardů, na území České republiky (dále jen „ČR“) v oblastech pokrytých příslušným radiovým signálem, v oblastech, kde je to technicky možné nebo kde jsou Služby dostupné a na území jiných států prostřednictvím jiných operátorů, v rozsahu uvedeném v aktuálním Ceníku služeb VoiceBowNet (dále jen „Ceník služeb“), to vše ve smyslu „Žádosti o poskytování služeb elektronických komunikací“, resp. dle jednotlivého typu služby, a zprostředkovávat poskytování služeb třetích stran, dle čl. 14 (dále jen „Služby třetích stran“). Některé Služby mohou být poskytovány v testovacím režimu. Ukončení testovacího režimu a zahájení běžného provozu dané Služby bude Poskytovatelem oznámeno na internetových stránkách Poskytovatele. Přechod do běžného režimu nemá vliv na platnost uzavřených smluv.

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací sítí VoiceBowNet
2.1. Zájemce, který má zájem o poskytování Služeb nabízených Poskytovatelem, vyplní formulář „Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací VoiceBowNet“ (dále jen „Žádost“) na http://gsm.voicebow.cz a stiskne tlačítko registrovat. Poskytovateli doručí na požádání doklady požadované Poskytovatelem k identifikaci účastníka. Poskytovatel nebo jeho obchodní zástupce potvrdí účastníkovi přijetí Žádosti.
2.2. Není-li v provozních podmínkách u konkrétní Služby stanoveno jinak, bude Žádost Poskytovatelem schválena do 7 pracovních dnů od jejího podání, resp. doručení Poskytovateli, nebude-li dohodnuto jinak, pokud účastník zaplatí Poskytovateli eventuálně požadované záruky ve smyslu aktuálního Ceníku služeb a splní i ostatní podmínky, za nichž jsou Služby poskytovány. Účastník i Poskytovatel berou na vědomí, že uvedená Žádost se okamžikem schválení stává řádně uzavřenou „Smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací“ (dále jen „Smlouva“) ve znění Všeobecných podmínek.
2.3. Nebyla-li SIM karta, mobilní telefon, jiné zařízení, přístupová hesla sítě či Služba aktivována dle provozních podmínek, platí, že účastník nesplnil podmínky, za nichž jsou Služby poskytovány. Složil-li účastník, který nesplnil podmínky, záruku, bude Poskytovatelem vrácena účastníkovi do 30-ti kalendářních dnů ode dne podání Žádosti.
2.4. Není-li v těchto Všeobecných podmínkách stanoveno jinak, pro účely Všeobecných podmínek se rozumí schválením Žádosti aktivace SIM karty, resp. aktivace mobilního telefonu či jiného zařízení, nebo aktivace Služby. Aktivací SIM karty, Služby, resp. aktivací mobilního telefonu či jiného zařízení se rozumí okamžik, od kterého je umožněno užívání Služeb VoiceBowNet.
2.5. Požádá-li účastník v Žádosti zároveň i o přenesení telefonního čísla s tím, že SIM karta bude aktivována v den přenesení čísla, považuje se tato Žádost za schválenou uplynutím dvou pracovních dnů od podání Žádosti, ledaže účastník nesplní některou z podmínek poskytování Služeb dle těchto Všeobecných podmínek nebo Poskytovatel Žádost odmítne. Na základě takto schválené Žádosti je však Poskytovatel povinen poskytovat účastníkovi Služby a účastník povinen platit za poskytnuté Služby až od okamžiku aktivace SIM karty při přenesení příslušného telefonního čísla. Pokud k aktivaci SIM karty v souvislosti s přenesením tohoto telefonního čísla nedojde z důvodů na straně účastníka do 90 dnů ode dne podání Žádosti nebo ode dne zavedení přenositelnosti telefonních čísel v mobilních sítích (byla-li Žádost podána před tímto dnem), Smlouva se od počátku ruší. Tím není dotčeno právo Poskytovatele použít již zaplacenou cenu aktivace na úhradu nákladů spojených s podáním objednávky na přenesení čísla, popř. právo Poskytovatele požadovat úhradu stanovené smluvní pokuty.
2.6. Podáním Žádosti souhlasí účastník s tím, aby Poskytovatel získal informace o jeho platební morálce a důvěryhodnosti (zejména informace o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků nutné k posouzení Žádosti).
2.7. Účastník může smluvní vztah s Poskytovatelem uzavřít i jinak než podpisem Žádosti. Dnem uzavření smluvního vztahu se v takovém případě rozumí den doručení informace o akceptaci smluvního vztahu jednou smluvní stranou druhé smluvní straně (např. o převzetí SIM karty účastníkem), případně den aktivace Služby, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Pokud je smluvní vztah uzavřen pomocí prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 53 an. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, má účastník při splnění všech zákonných předpokladů právo od smluvního vztahu odstoupit do 14 dnů od jeho uzavření, popřípadě další práva popsaná v občanském zákoníku.
2.8. Na smluvní vztahy vzniklé podle čl. 2.7. se přiměřeně použijí ustanovení těchto Všeobecných podmínek a dalších dokumentů vydaných Poskytovatelem ve vztahu ke Službám, účastník však nemusí být oprávněn ke všem výhodám plynoucím ze Smlouvy uzavřené na základě Žádosti. Poskytovatel zpravidla účastníkovi stanoví limit podle čl. 3.2.7. Doručením účastníkem podepsaného vyhotovení Smlouvy Poskytovateli se smluvní vztah podle čl. 2.7. stává Smlouvou ve smyslu čl. 2.3. až 2.5. těchto Všeobecných podmínek.

3. Práva a závazky Poskytovatele
3.1. Poskytovatel se zavazuje:
3.1.1. informovat o změnách cen Služeb a o podstatných změnách v poskytování nebo užívání Služeb co nejdříve,
3.1.2. umožnit účastníkovi seznámit se s aktuálním zněním Reklamačního řádu, Všeobecných podmínek, Ceníku služeb,
3.1.3. provést schválené změny Smlouvy požadované účastníkem v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě uvedené v čl. 6, pokud není dohodnuto jinak,
3.1.4. informovat účastníka o změně jeho účastnického čísla, uživatelského jména nebo přístupových kódů provedené na základě čl. 3.2.5. co nejdříve, bude-li to technicky možné, nejpozději do 5 kalendářních dní před provedením změny,
3.1.5. poskytnout účastníkovi podrobný rozpis odchozích hovorů uskutečněných nebo rozsah, resp. souhrn Služeb poskytnutých prostřednictvím jeho účastnického čísla. Cena a podmínky jsou uvedeny v aktuálním Ceníku služeb,
3.1.6. informovat účastníka nebo zástupce účastníka na jeho žádost o stavu jemu poskytovaných Služeb, výši dlužné částky atp., to vše za předpokladu, že účastník nebo zástupce účastníka splní podmínky identifikace stanovené Poskytovatelem pro poskytování takových informací,
3.1.7. zablokovat na žádost účastníka a na jeho náklady přístup ke Službě, jejíž obsah může ohrozit mravní výchovu mládeže, bude-li to technicky možné,
3.1.8. umožnit účastníkovi hlášení poruch,
3.1.9. informovat volajícího účastníka prostřednictvím automatických hlásek či jiným způsobem o změnách účastnických čísel v sítích,
3.1.10. stanovit v Ceníku služeb, pokud s účastníkem uzavře Smlouvu na dobu určitou, přiměřený nárok na vyrovnání v případě předčasné výpovědi této Smlouvy z důvodu přenesení čísla,
3.1.11. bezplatně informovat účastníka prostřednictvím zákaznické linky o výši nároku podle čl. 3.1.10. výše.
3.2. Poskytovatel je oprávněn:
3.2.1. požadovat od účastníka složení záruk dle aktuálního Ceníku služeb nebo poskytnutí jiné záruky, např. ručení atp., za splnění závazků účastníka vůči Poskytovateli a za splnění závazků účastníka, které vzniknou v souvislosti s poskytováním Služeb třetích stran,
3.2.2. omezit nebo přerušit ze závažných technických nebo provozních důvodů poskytování Služeb jen na sítě v ČR,
3.2.3. podklady, popř. doklady dodané na základě čl. 4.2.6. a ostatní identifikační údaje a doklady účastníka zákonnými způsoby ověřit, pořídit kopii a archivovat, s čímž účastník, resp. oprávněný zástupce účastníka výslovně souhlasí s tím, že náležitosti takového souhlasu jsou uvedeny v čl. 7,
3.2.4. ověřit zákonnými způsoby důvěryhodnost účastníka a jeho schopnost plnit své závazky, s čímž účastník souhlasí,
3.2.5. změnit účastnické číslo, uživatelské jméno anebo přístupové kódy účastníka z naléhavých technických nebo provozních důvodů i bez souhlasu účastníka,
3.2.6. zavést dodatečné způsoby ochrany sítě a Služeb, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch účastníka nebo sítě,
3.2.7. stanovit pro poskytování Služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období (den, zúčtovací období atd.),
3.2.8. odmítnout Žádost účastníka v případě, že účastník neplnil a/nebo neplní své závazky vůči Poskytovateli nebo jiným subjektům nebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit (např. pokud je účastník veden v insolvenčním rejstříku),
3.2.9. dotazovat se v průběhu testovacího provozu (režimu) účastníka na záležitosti související s testovacím provozem Služeb.

4. Práva a závazky účastníka
4.1. Účastník je oprávněn:
4.1.1. požádat o změnu Smlouvy,
4.1.2. užívat Služby příslušné sítě dle provozních podmínek a v rozsahu čl. 1.1.,
4.1.3. obracet se svými připomínkami, reklamacemi, hlášeními poruch a žádostmi na kontaktní telefon uvedený na stránkách http://gsm.voicebow.cz,
4.1.4. nechat si za úhradu změnit účastnické číslo,
4.1.5. v souladu s provozními podmínkami, popř. aktuálního Ceníku služeb požádat o podrobný rozpis odchozích hovorů uskutečněných a rozsah, resp. souhrn Služeb poskytnutých prostřednictvím jeho účastnického čísla. Podrobný rozpis může obsahovat i příchozí hovory při roamingu, pokud to Služba roaming umožňuje,
4.1.6. umožnit užití Služeb uživateli a/nebo třetí osobě za úplatu pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Žádost účastníka o souhlas bude Poskytovatelem vyřízena nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení žádosti Poskytovatele.
4.1.7. Účastník bude po celou dobu účinnosti Smlouvy prokazatelně písemně oznamovat Poskytovateli změnu identifikačních údajů účastníka, a to zejména obchodní firmy či jména, právní formy, adresy sídla, bydliště nebo místa podnikání, fakturační adresy, telefonního a bankovního spojení, IČ, DIČ, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne takové změny.
4.2. Účastník se zavazuje:
4.2.1. užívat Služeb pouze způsobem, který je v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, písemnými návody, pokyny a provozními podmínkami, a který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům. Účastník bere na vědomí, že porušením závazku podle tohoto ustanovení může být zejména užití SIM karet Poskytovatele v zařízeních, které umožňují propojování hovorů směřujících z jiné sítě do sítě Poskytovatele (např. GSM brány), a dále umožnění komunikace uživatelům jednoho operátora s uživateli jiného operátora, tj. zejména propojování hovorů, které původně nevznikly v síti Poskytovatele, do sítě Poskytovatele či do sítě jiného operátora, aniž by jiný operátor měl s Poskytovatelem uzavřenu platnou smlouvu o propojení,
4.2.2. užívat Služeb pouze prostřednictvím mobilních telefonů a/nebo jiných zařízení schválených pro provoz v ČR a/nebo schválených Poskytovatelem pro provoz v sítích; užívat Služeb s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele prostřednictvím mobilních telefonů a/nebo jiných zařízení je účastník oprávněn pouze v případech, kdy je tento předchozí písemný souhlas Poskytovatelem výslovně vyžadován v provozních podmínkách, popř. v Ceníku služeb. Žádost účastníka o souhlas bude Poskytovatelem vyřízena nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení žádosti Poskytovateli,
4.2.3. užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany sítí a Služeb, pokud je to ve prospěch účastníka nebo sítě,
4.2.4. platit za poskytnuté Služby v souladu s Všeobecnými podmínkami, zejména čl. 5 Všeobecných podmínek,
4.2.5. dodržovat další povinnosti uvedené v provozních podmínkách,
4.2.6. poskytnout Poskytovateli na žádost podklady, popř. doklady k potvrzení důvěryhodnosti účastníka a schopnosti plnit své závazky.

5. Ceny a platby
5.1. Ceny služeb jsou uvedeny v aktuálním Ceníku služeb. Aktuální Ceník služeb je k dispozici na účastníkovi přístupném místě na internetových stránkách www.voicebow.cz.
5.2. Platební podmínky:
5.2.1. Poskytovatel nebo jeho obchodní zástupce může vyúčtovat účastníkovi po podání Žádosti částku ve výši ceny aktivace a případné záruky nebo jiného poplatku souvisejícího se Službami či Službami třetích stran.
5.2.2. Poskytovatel účastníkovi vystaví a zašle elektronickou nebo běžnou poštou, pokud není dohodnut jiný způsob doručení, po skončení zúčtovacího období bezplatné vyúčtování k úhradě částky ve výši ceny poskytnutých Služeb, které bude mít náležitosti daňového dokladu, a to v elektronické nebo tištěné podobě, nedohodnou-li se Poskytovatel a účastník jinak. Poskytovatel poskytne účastníkovi uvedené vyúčtování buď formou vyúčtování podle druhu Služby, nebo souhrnným vyúčtováním jednou položkou, a to za podmínek stanovených Poskytovatelem a v souladu s příslušnými právními předpisy. Obvyklá délka zúčtovacího období je za 1 kalendářní měsíc, toto období je vyznačeno na příslušném vyúčtování. V případě, že vyúčtování nebude účastníkovi doručeno do 15. dne od skončení zúčtovacího období, je účastník oprávněn požádat Poskytovatele o opis vyúčtování, který mu bude předán nebo zaslán dohodnutým způsobem. Nepožádá-li účastník o opis vyúčtování do 25. kalendářního dne od ukončení zúčtovacího období, má se za to, že vyúčtování bylo doručeno nejpozději 15. kalendářní den ode dne ukončení zúčtovacího období. V odůvodněných případech, např. dojde-li ke změně cenových nebo daňových právních předpisů může být souhrnné vyúčtování rozděleno do více daňových dokladů.
5.2.3. Poskytovatel poskytuje vyúčtování za poskytnuté Služby v rozsahu stanoveném zákonem a opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu.
5.2.4. Účastník je povinen uhradit částky vyúčtované dle čl. 5.2.2. nejpozději do 14 dnů od vystavení vyúčtování za zúčtovací období, pokud se strany nedohodnou jinak. Platbu je možno provést inkasem z účtu účastníka, hotově, složenkou, převodem z účtu nebo vkladem na účet Poskytovatele. Nebude-li nejpozději v den splatnosti vyúčtovaná částka připsána na účet provozovatele s příslušným variabilním symbolem, bude považována za neuhrazenou.
5.2.5. Před skončením zúčtovacího období je Poskytovatel oprávněn účastníkovi zaslat na adresu naposledy oznámenou Poskytovateli nebo osobně účastníkovi předat odůvodněnou výzvu k okamžité úhradě dlužné částky, pokud má Poskytovatel důvodné podezření, že účastník Služby zneužívá a/nebo nebude řádně hradit částky ve výši ceny poskytovaných Služeb nebo umožní třetí osobě zneužívání Služeb.
5.2.6. Závazek účastníka zaplatit vyúčtované částky je splněn okamžikem připsání příslušné částky označené příslušným variabilním symbolem na účet Poskytovatele nebo předáním hotovosti oproti příjmovému pokladnímu dokladu. Variabilní symbol je vždy uveden na příslušném vyúčtování a může být účastníkovi na jeho žádost sdělen i jiným způsobem, např. telefonicky.
5.3. Pohledávky Poskytovatele může účastník kompenzovat svými protipohledávkami pouze na základě předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
5.4. Záruky jsou účastníkovi vráceny dohodnutým způsobem, jakmile jsou splněny podmínky pro jejich vrácení. Pokud nejsou podmínky pro vrácení záruk splněny, je Poskytovatel oprávněn záruky započítat nebo použít k úhradě svých pohledávek za účastníkem.
5.5. V případě, že bylo účastníkovi omezeno nebo přerušeno poskytování Služeb z důvodů vzniklých na straně účastníka (např. účastník neuhradí vyúčtování ve lhůtě splatnosti), je Poskytovatel oprávněn požadovat poplatek za obnovu poskytování Služeb v původním rozsahu.
5.6. Ocitne-li se účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny poskytnutých Služeb, je Poskytovatel oprávněn zaslat účastníkovi upomínku, popř. upomínky o zaplacení dlužné částky s uvedením náhradního termínu plnění. Účastník se zavazuje zaplatit cenu každé takové upomínky uvedenou v aktuálním Ceníku služeb a veškeré náklady spojené s případným vymáháním pohledávky Poskytovatele za účastníkem. Dále je Poskytovatel oprávněn účtovat účastníkovi ode dne následujícího po vzniku prodlení až do dne úhrady smluvní pokutu z prodlení ve výši 100,- Kč bez DPH za každý započatý týden po splatnosti.
5.7. Označená nebo určená finanční plnění ze strany účastníka, bez ohledu na taková označení či určení, může Poskytovatel, dle svého uvážení:
5.7.1. použít na úhradu závazků účastníka vzniklých v souvislosti s poskytováním Služeb třetích stran,
5.7.2. použít na úhradu pohledávek Poskytovatele za účastníkem, vzniklých z jiného právního důvodu než z poskytnutí Služeb, včetně jejich příslušenství, a to i nesplatných,
5.7.3. použít k uspokojení pohledávek Poskytovatele vzniklých z ostatních právních důvodů souvisejících s poskytováním Služeb, např. smluvní pokuty, úroky z prodlení, záruky apod.,
5.7.4. použít k uspokojení pohledávek Poskytovatele vzniklých z důvodů souvisejících s poskytováním Služeb, včetně jejich příslušenství.
Ve všech případech podle tohoto článku 5.7 může Poskytovatel, dle svého uvážení, započíst plnění v tomto pořadí:
- na příslušenství závazků účastníka vzniklých v souvislosti s poskytováním Služeb třetích stran,
- na jistinu závazků účastníka vzniklých v souvislosti s poskytováním Služeb třetích stran,
- na příslušenství ostatních pohledávek,
- na jistinu ostatních pohledávek.

5.8. Neoznačená nebo chybně označená finanční plnění ze strany účastníka jsou považována za neidentifikovanou platbu. Jakmile Poskytovatel takové neidentifikované finanční plnění zjistí, podnikne kroky směřující k vrácení takového neidentifikovaného finančního plnění účastníkovi, nedohodne-li se s účastníkem jinak, nebo nenaloží-li s finančním plněním dle čl. 5.7.
5.9. Účastník je oprávněn podat písemně žádost o změnu režimu uplatňování daně z přidané hodnoty na vyúčtování za poskytnuté Služby. Poskytovatel žádosti vyhoví, pokud účastník prokáže splnění podmínek stanovených pro daný režim v platném zákoně o dani z přidané hodnoty.

6. Žádost o změnu Smlouvy
6.1. Účastník je oprávněn podat písemně žádost o změnu Smlouvy, a to způsobem stanoveným Poskytovatelem, přičemž žádost o změnu musí obsahovat následující údaje:
6.1.1. obchodní firmu a IČ nebo jméno a příjmení účastníka v době podpisu žádosti o změnu,
6.1.2. adresu sídla, nebo bydliště či místo podnikání účastníka v době podpisu žádosti o změnu,
6.1.3. účastnické číslo, resp. uživatelské jméno či přístupové kódy v době podpisu žádosti o změnu,
6.1.4. popis změny, kterou účastník požaduje, nebo Službu, kterou účastník požaduje zavést nebo zrušit,
6.1.5. datum a podpis účastníka.
6.2. Není-li v provozních podmínkách u konkrétní Služby stanoveno jinak, žádost o změnu Poskytovatel schválí nebo odmítne do 7 pracovních dnů od jejího doručení Poskytovateli, pokud není dohodnuto jinak. Schválením se rozumí provedení požadované změny. Žádost o změnu bude schválena, pokud účastník splní podmínky, za nichž se změny provádějí. Žádost o změnu se okamžikem schválení stává změnou Smlouvy. Žádost o změnu spočívající v zavedení nebo zrušení určitého tarifu obsahujícího určitou výši hovorného a pravidelnou periodicky se opakující platbu za zúčtovací období (dále jen „měsíční paušál“) může účastník podat pouze 1x za zúčtovací období a takováto změna bude provedena vždy k 1. kalendářnímu dni následujícího měsíce, pokud neshledá důvod pro odmítnutí takovéto žádosti.
6.3. Formuláře žádosti o změnu jsou k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele.
6.4. Účastník může být vyzván Poskytovatelem, aby se z důležitého důvodu souvisejícího s poskytováním služeb dostavil osobně do provozovny Poskytovatele nebo na místo obchodního zastoupení, přičemž důvod musí být uveden ve výzvě. Účastník se zavazuje takové výzvě vyhovět.
6.5. Poskytovatel se může, dle vlastního uvážení, vzdát požadavku písemné formy změn Smlouvy. V takovém případě bude změna Smlouvy provedena na základě identifikace účastníka způsobem stanoveným Poskytovatelem (např. prostřednictvím hesla, ID čísla, identifikačních údajů atd.). Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro výpověď Smlouvy.
6.6. Pokud účastník nesplní svůj závazek oznámit Poskytovateli změnu obchodní firmy či jména, právní formy, adresy sídla, bydliště či místa podnikání, IČ a DIČ, je Poskytovatel oprávněn účastníkovi vyúčtovat smluvní pokutu uvedenou v aktuálním Ceníku služeb.

7. Shromažďování a užití informací o účastnících
7.1. Poskytovatel vede aktuální evidenci svých účastníků, oprávněných zástupců účastníků a uživatelů (dále jen „subjekt údajů“) obsahující osobní, identifikační, provozní a lokalizační údaje (dále jen „Data“). Osobními a identifikačními údaji uvedených osob se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, apod., dále informace o platební morálce, výši měsíčního vyúčtování, bankovním spojení, atd. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její účtování (telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších Službách poskytnutých Poskytovatelem), zejména volající číslo (A-číslo), volané číslo (B-číslo), datum, čas, trvání přenosu, druh poskytnuté Služby atd. Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele, zejména číslo, název a umístění základnové stanice apod. Poskytovatel chrání Data v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje.
7.2. Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává Data manuálně i automaticky, sám nebo prostřednictvím osob uvedených v odstavci 7.4. a 7.5., a že je oprávněn je shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů) a užívat v souladu s právním řádem ČR a těmito Všeobecnými podmínkami pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a pro účely zajišťování a ochrany sítí, poskytování Služeb a služeb s nimi souvisejících, vyúčtování Služeb a provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Subjekt údajů bere na vědomí, že obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště, a rodné číslo, datum narození nebo název a sídlo, příp. sídlo organizační složky na území ČR, případně identifikační číslo právnické osoby, jde-li o nepodnikající osobu, jsou povinnými údaji k tomu, aby mohla být uzavřena a plněna Smlouva. Nebudou-li uvedené údaje subjektem údajů poskytnuty, nemůže být uzavřena ani plněna Smlouva. Ostatní osobní údaje jsou subjektem údajů poskytovány dobrovolně.
7.3. Subjekt údajů souhlasí s tím, že je Poskytovatel sám nebo prostřednictvím osob uvedených v čl. 7.4. a 7.5. oprávněn zpracovávat Data pro účely nabízení obchodu a Služeb, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely a pro účely sjednané s účastníkem, to vše v rozsahu, v jakém byla poskytnuta subjektem údajů nebo vyplývajícím z charakteru poskytovaných Služeb nebo ve kterém Poskytovatel získal při poskytování Služeb či služeb s nimi souvisejících, jsou-li nezbytné pro dosažení účelů uvedených v čl. 7.3. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Data pro výše uvedené účely po dobu stanovenou na příslušném formuláři, dokumentu či jiném nosiči a není-li tato lhůta stanovena, pak po celou dobu trvání smluvního vztahu, resp. do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Subjekt údajů svobodně, vědomě, dobrovolně a jednoznačně souhlasí s výše uvedeným zpracováním jeho Dat Poskytovatelem, popř. jeho obchodním zástupcem či osobami uvedenými v čl. 7.4. a 7.5. Formu projevu vůle může stanovit Poskytovatel a tato forma projevu vůle se může lišit dle typu souhlasu, může to být např. podpisem na příslušném formuláři či jiném dokumentu anebo užitím Služby, zasláním krátké textové zprávy, zasláním zprávy elektronickou poštou, vyplněním registračního formuláře na webových stránkách Poskytovatele či obdobným úkonem. Vzal-li účastník svůj souhlas se zpracováním Dat zpět dle čl. 7.8. a učiní-li výše popsaný úkon, má se za to, že opět souhlasí s výše uvedeným zpracováním Dat. Tento opětovný souhlas se zpracováním Dat platí i pro Data získaná v době, kdy souhlas nebyl udělen, nestanoví-li zákon jinak. Subjekt údajů souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn pro účely uvedené v čl. 7.3. a 7.6. nadále zpracovávat jméno, příjmení a adresu subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu pro účely nabízení obchodu a služeb.
7.4. Subjekt údajů souhlasí s tím, že Poskytovatel je v souladu s platnými právními předpisy oprávněn osobám zajišťujícím nebo oprávněným zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky poskytnout Data nezbytná pro poskytování Služeb, a to za účelem propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k zabránění zneužívání sítě a Služeb po dobu uvedenou v čl. 7.2. Subjekt údajů svobodně, vědomě, dobrovolně a jednoznačně souhlasí s tím, že Poskytovatel je dále oprávněn poskytnout Data v rozsahu, pro účely a po dobu uvedenou v čl. 7 těm osobám, které Poskytovatele zastupují nebo jinak oprávněně chrání jeho zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování Služeb, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících či na provozování a údržbě systémů, prostřednictvím kterých se takové Služby subjektům údajů poskytují.
7.5. Poskytovatel se zavazuje, že s Daty bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem 7, není-li právními předpisy stanoveno jinak, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých se subjektem údajů je nebude sdělovat třetím osobám. Účastník výslovně uděluje souhlas a současně zmocnění k tomu, aby Poskytovatel zpracovával účastníkem poskytnuté osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, IČ a informace o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti účastníkem, jehož následkem je existence peněžní pohledávky ve výši nejméně dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky déle jak 30 dnů po splatnosti Poskytovatele za účastníkem) za účelem informování o porušení smluvní povinnosti účastníkem včetně rozsahu a povahy tohoto porušení a o následné platební morálce účastníka. Účastník potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 11 a § 12 ZOOÚ. Zjistí-li účastník, že Poskytovatel, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu v ZOOÚ, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník potvrzuje, že byl Poskytovatelem poučen o svých nárocích vůči porušiteli podle § 21 ZOOÚ. Práva a povinnosti správců, zpracovatelů a subjektů osobních údajů jsou obsaženy v obecně závazných právních předpisech. Poskytovatel údaje předá třetím osobám vždy pouze v nezbytném rozsahu.
7.6. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby jej Poskytovatel informoval o svých nových Službách a produktech, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, zpravidla označené jako Obchodní sdělení (OS), a to využitím jeho poštovní adresy, emailové adresy, účastnického čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jinými obdobným způsobem.
7.7. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpřístupnil účastnické číslo účastníka, resp. uživatele ostatním účastníkům sítí nebo třetím osobám. Dále účastník souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn zveřejnit seznam účastníků s uvedením jejich jmen, příjmení, adres a účastnických čísel, popř. i obchodních firem, sídel či míst podnikání, adres elektronické pošty a informace o tom, zda si účastník, resp. uživatel nepřeje být kontaktován za účelem marketingu. Účastník tímto dává souhlas i k tomu, aby byly jeho údaje Poskytovatelem využívány při provozování služby vyhledání dat o účastníkovi na základě jeho čísla. Toto neplatí pro účastníky, resp. uživatele, kteří se zveřejněním nesouhlasí nebo užívají Službu, která zveřejnění jejich účastnických čísel nedovoluje. Poskytovatel poskytne výše uvedená data o účastníkovi osobám oprávněným podle zvláštního předpisu nebo na jeho základě. Účastník, resp. uživatel je v takovém případě oprávněn ověřovat uvedené údaje a žádat jejich nápravu, a to způsobem stanoveným Poskytovatelem.
7.8. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Dat dle čl. 7.3., 7.6. a 7.7., a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu, telefonátu na zákaznickou linku, apod., ) po řádné identifikaci subjektu údajů. Po odvolání souhlasu Poskytovatel, resp. třetí osoba nebude dále zpracovávat Data získaná po odvolání souhlasu se zpracováním a Data získaná před odvoláním souhlasu, avšak dosud nezpracovaná. Subjekt údajů je při užívání služeb s přidanou hodnotou oprávněn přechodně odmítnout zpracování lokalizačních údajů dle čl. 7.2. pro jednotlivé spojení do sítě/í nebo přenos zprávy, a to způsobem stanoveným Poskytovatelem. Subjekt údajů je oprávněn odmítnout souhlas s užitím jeho elektronického kontaktu i v souvislosti se zasíláním každé jednotlivé zprávy.
7.9. Subjekt údajů má právo na opravu Dat. Subjekt údajů má také právo na informace o osobních údajích, které Poskytovatel sám nebo prostřednictvím osob uvedených v čl. 7.4. a 7.5. zpracovává, právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li subjekt údajů, že Poskytovatel zpracovává Data v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má subjekt údajů právo požádat Poskytovatel o vysvětlení. Subjekt údajů má dále právo v těchto případech požádat Poskytovatel o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti subjektu údajů o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“). Subjekt údajů se na Úřad může obrátit i přímo. Další práva subjektu údajů jsou uvedena v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

8. Reklamace
8.1. Účastník je oprávněn uplatnit reklamaci v případě vadného poskytnutí ze strany Poskytovatele:
8.1.1. služeb,
8.1.2. vyúčtování.
8.2. Reklamaci dle čl. 8.1.1. je účastník, popř. uživatel povinen podat písemně do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne. Reklamaci dle čl. 8.1.2. je účastník, popř. uživatel povinen podat písemně do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou Službu Poskytovatele, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek a nezbavuje účastníka povinnosti uhradit účet do dne splatnosti.
8.3. Reklamace budou vyřizovány ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné reklamace, tzn.:
8.3.1. případy reklamací, které není nutno řešit ve spolupráci se zahraničními provozovateli či poskytovateli, do 1 měsíce ode dne doručení reklamace,
8.3.2. případy, které je nutno řešit ve spolupráci se zahraničními provozovateli či poskytovateli, do 2 měsíců ode dne doručení reklamace.
8.4. V případě, že bude reklamace poskytnutých Služeb shledána oprávněnou, budou účastníkovi, podle charakteru vadně poskytnuté Služby, vráceny do 1 měsíce od vyřízení reklamace dohodnutým způsobem již zaplacené částky účtované za reklamované Služby to vše za předpokladu, že přeplatek nebo již zaplacené částky nebudou započteny na úhradu pohledávek Poskytovatele za účastníkem. V případě, že je dle platných daňových předpisů Poskytovatel povinen vystavit daňový dobropis, bude účastníkovi vrácena/započtena výše uvedená platba až na základě potvrzení přijetí dobropisu účastníkem.
8.5. V případě, že reklamace poskytnutých Služeb nebude shledána oprávněnou, je Poskytovatel oprávněn po účastníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, a to až do výše 100 % těchto nákladů.
8.6. V případě, že účastník nebude souhlasit s vyřešením reklamace, může podat námitku u příslušného orgánu v souladu s platnými právními předpisy.
8.7. Způsoby podávání a vyřizování reklamací Služeb jsou upraveny v Reklamačním řádu, který se Poskytovatel i účastník zavazují dodržovat. Nabídka druhů servisních služeb je uvedena v nabídce Poskytovatele.
8.8. Veškeré stížnosti a připomínky účastníka k poskytovaným Službám se Poskytovatel zavazuje posuzovat a řešit podle Reklamačního řádu Poskytovatele a platných obecně závazných právních předpisů.

9. Užívání sítí jiných operátorů
9.1. Účastník je oprávněn v rámci Služeb užívat sítě jiných operátorů (dále jen „roaming“), a to dle provozních podmínek Poskytovatele, s výhradou případů uvedených v čl. 3.2.2., 9.3. a 10.4.
9.2. Za roaming v síti jiných operátorů se účastník zavazuje platit Poskytovateli částky vyúčtované dle čl. 5.2.
9.3. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech, zejména je-li účastník v prodlení se zaplacením dlužných částek nebo porušil-li účastník Všeobecné podmínky, omezit nebo neumožnit účastníkovi roaming v sítích jiných operátorů.

10. Omezení, případně vyřazení sítě z provozu
10.1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování Služeb ze závažných technických nebo provozních důvodů.
10.2. Účastník bere na vědomí, že na mapě oblastí pokrytých příslušným radiovým signálem nebo oblastí, kde je technicky možné Služby Poskytovatelem poskytovat, popř. kde jsou Služby dostupné, která je k dispozici na internetových stránkách, jsou vyznačeny oblasti s pravděpodobným výskytem příslušného radiového signálu, oblasti, kde je technicky možné Služby Poskytovatelem poskytovat, popř. kde jsou Služby dostupné a že výskyt příslušného rádiového signálu, technická možnost poskytování Služeb Poskytovatelem, popř. dostupnost a kvalita poskytovaných Služeb jsou dále závislé na aktuálně vydaných rozhodnutích příslušného orgánu státní správy a režimu poskytovaných Služeb. Poskytovatel nezaručuje, že v oblastech na mapě vyznačených jako pokryté příslušným radiovým signálem nebo v oblastech, kde je technicky možné Služby Poskytovatelem poskytovat, popř. kde jsou Služby dostupné, účastník vždy dosáhne připojení k sítím; Poskytovatel neodpovídá za zhoršení kvality přenosu (Služeb) fyzikálními vlivy anebo charakterem použitých technologií. Dále není Poskytovatel odpovědný za nefungování, výpadky nebo omezení fungování (dále jen „nefungování“) sítě Internet a za vliv takového nefungování sítě Internet na Služby poskytované Poskytovatelem.
10.3. Poskytovatel může omezit nebo přerušit poskytování Služeb v případě krizových situací, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelních pohrom, epidemií a v případě, že Poskytovatel k takovému omezení nebo přerušení bude povinen dle rozhodnutí státního orgánu ČR.
10.4. Poskytovatel je oprávněn po předchozím upozornění omezit nebo přerušit poskytování všech Služeb poskytovaných na základě Smluv uzavřených mezi účastníkem a Poskytovatelem, pokud účastník porušuje Všeobecné podmínky, např. povinnosti uvedené v čl. 4.1.6, 4.2.2, užívá síť Poskytovatele pro jiné služby než jsou uvedeny v čl. 1.1., nebo je v prodlení s úhradou částky ve výši ceny poskytnutých Služeb i po uplynutí náhradní lhůty, užívá zařízení neschválené pro provoz v ČR, jsou dány důvody k výpovědi ze strany Poskytovatele podle čl. 12.5.5., je důvodné podezření, že účastník nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá Služeb, účastník odmítl složit záruku či poskytnout jinou záruku stanovenou Poskytovatelem, účastník překročil Poskytovatelem stanovený limit podle čl. 3.2.7., nebo užívá Služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům. Za zneužívání služeb se považuje i užívání Služeb jiným způsobem než uvedeným ve Všeobecných podmínkách, popř. způsobem, který není v souladu s Všeobecnými podmínkami. Poskytovatel je oprávněn v takovém případě znemožnit užívání Služeb.
10.5. Poskytovatel umožní účastníkovi bezplatná tísňová volání i v případě omezení poskytování Služeb.

11. Speciální nabídka Poskytovatele
11.1. V případě, že účastník splní stanovené podmínky a využije Speciální nabídky Poskytovatele (dále jen „Speciální nabídka“), vztahují se na účastníka podmínky Speciální nabídky a podmínky uvedené v tomto článku, není-li písemně dohodnuto jinak.
11.2. Využitím Speciální nabídky může účastník získat zboží nebo Služby za zvýhodněnou cenu, popř. jiné výhody uvedené ve Speciální nabídce. Jednotlivé Speciální nabídky stejného druhu ani různých druhů nelze vzájemně kombinovat, nestanoví-li Poskytovatel jinak.
11.3. Není-li účastníkova Služba nebo jiné zařízení aktivní, bude aktivace provedena do 10 pracovních dní ode dne podání Žádosti.
11.4. V případě, že účastník využije Speciální nabídku a zároveň se v jejím rámci zaváže k minimálnímu plnění, je povinen po dobu stanovenou ve Speciální nabídce hradit měsíčně za Služby Poskytovatele nejméně částku odpovídající výši sjednaného minimálního plnění. Částky vyúčtované za Služby třetích stran se do minimálního plnění nezapočítávají. Pokud účastník v některém zúčtovacím období odebere Služby Poskytovatele v nižší hodnotě než je částka minimálního plnění, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi doplatek ve výši rozdílu mezi částkou vyúčtovanou za skutečně poskytnuté Služby a výší sjednaného minimální plněním. Podmínky tohoto odstavce se uplatní na všechny účastníky bez ohledu na to, kdy využili své Speciální nabídky. Pokud je v Ceníku služeb, v jiném ceníku Poskytovatele, Speciální nabídce nebo ve Smlouvě stanovena doba závazku (dále jen „Doba závazku ze Speciální nabídky“), není účastník v jejím průběhu oprávněn vypovědět Smlouvu, pokud by výpovědní lhůta dle čl. 12 končila dnem, který předchází poslednímu dni Doby závazku ze Speciální nabídky. Výpověď podaná v rozporu s předchozí větou je neplatná. Doba závazku ze Speciální nabídky začíná plynout od účinnosti Smlouvy, resp. od účinnosti změny Smlouvy. Poskytovatel není povinen před uplynutím Doby závazku ze Speciální nabídky schválit Žádost o změnu Smlouvy, na základě níž má být ukončena Speciální nabídka (dále jen „Žádost o ukončení Speciální nabídky“), ledaže účastník nejpozději do okamžiku podání Žádosti o ukončení Speciální nabídky zaplatí Poskytovateli záruku ve výši předpokládané smluvní pokuty uvedené ve Speciální nabídce, Ceníku služeb, v jiném ceníku Poskytovatele nebo ve Smlouvě a zároveň účastník nebude v prodlení se zaplacením jakéhokoli splatného vyúčtování ceny za poskytnuté Služby. Od okamžiku schválení Žádosti o ukončení Speciální nabídky Poskytovatelem má účastník právo vypovědět Smlouvu postupem dle čl. 12, a to až do využití další Speciální nabídky.
11.5. Během Doby závazku ze Speciální nabídky může účastník požádat o přerušení poskytování Služeb a smluvní pokuta dle ustanovení článku 11.6 se neuplatní pouze v případě:
11.5.1. záruční opravy mobilního telefonu nebo jiného zařízení získaného v rámci Speciální nabídky, a to ode dne přijetí mobilního telefonu nebo jiného zařízení do opravy do dne, kdy měla být oprava provedena, pokud se s Poskytovatelem nedohodne jinak,
11.5.2. že dojde k odcizení nebo ztrátě SIM karty nebo mobilního telefonu či jiného zařízení, a to nejdéle na dobu 14 dnů. Jestliže účastník požádá o obnovení poskytování Služeb ve stanovené lhůtě, Poskytovatel za poplatek poskytování Služeb obnoví.
11.6. Bude-li před uplynutím Doby závazku ze Speciální nabídky přerušeno poskytování Služeb z důvodů vzniklých na straně účastníka nebo bude-li ze stejných důvodů Smlouva vypovězena Poskytovatelem anebo bude-li z důvodů vzniklých na straně účastníka Speciální nabídka ukončena jiným způsobem, je Poskytovatel oprávněn požadovat a účastník povinen na výzvu Poskytovatele zaplatit smluvní pokutu uvedenou ve Speciální nabídce, Ceníku služeb, v jiném ceníku Poskytovatele nebo ve Smlouvě, a to ve lhůtě splatnosti příslušného vyúčtování vystaveného Poskytovatelem. Tím není dotčeno právo Poskytovatele požadovat zaplacení záruky dle čl. 11.4. Za důvod vzniklý na straně účastníka se považuje přerušení poskytování Služeb na žádost účastníka, respektive i přerušení poskytování Služeb ze strany Poskytovatele kvůli nezaplacení účtu účastníkem, podání Žádosti o ukončení Speciální nabídky, případně porušení jiných povinností účastníka dle Všeobecných podmínek nebo podmínek Speciální nabídky.
11.7. Účastník bere na vědomí, že pokud neuhradí vyúčtování v době jeho splatnosti a/nebo nesplní podmínky Smlouvy, může mu Poskytovatel přerušit poskytování Služeb nebo znemožnit používání zboží získaného za podmínek Speciální nabídky.

12. Trvání Smlouvy
12.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti schválením Žádosti Poskytovatelem a uzavírá se na dobu neurčitou.
12.2. Účastník může písemně vypovědět Smlouvu:
12.2.1. pokud Poskytovatel podstatně změní Všeobecné podmínky a taková změna představuje zhoršení právního postavení účastníka Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, a to do účinnosti změny Všeobecných podmínek; výpověď nabývá účinnosti dnem doručení Poskytovateli, nebo
12.2.2. bez uvedení důvodu ve lhůtě jednoho měsíce, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli, nebo
12.2.3. pokud Poskytovatel zavede ve smyslu čl. 3.2.6. dodatečné opatření k ochraně sítě. Výpověď nabude účinnosti posledním kalendářním dnem příslušného zúčtovacího období, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli, přičemž tuto výpověď je účastník povinen podat nejpozději do 15 kalendářních dnů od zavedení dodatečné ochrany sítě, nebo
12.2.4. pokud třetí strana se souhlasem účastníka podá Poskytovateli Žádost ve smyslu čl. 2.1. týkající se totožného účastnického čísla. Výpověď nabude účinnosti dnem, kdy bude ve smyslu čl. 2.2. schválena Žádost třetí strany. V tomto případě musí obdržet Poskytovatel výpověď a novou Žádost zároveň.
12.2.5. pokud podá u jiného operátora žádost o přenesení telefonního čísla, prostřednictvím kterého mu jsou poskytovány Služby. Výpověď, která musí v takovém případě obsahovat identifikaci objednávky na přenesení daného čísla a musí zahrnovat všechna příslušná telefonní čísla obsažená v této objednávce, nabude účinnosti dnem přenesení tohoto telefonního čísla na základě uvedené objednávky.
12.3. Výpovědí Smlouvy není dotčena povinnost účastníka uhradit Poskytovateli veškeré dlužné částky. Pro náležitosti výpovědi Smlouvy se přiměřeně použije ustanovení čl. 6.1.
12.4. Poskytovatel může vypovědět písemně Smlouvu s výpovědní lhůtou 25 kalendářních dní v případě, že účastník soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil vyúčtovanou částku. Uhradí-li účastník veškeré dlužné částky před uplynutím výpovědní lhůty, výpověď Smlouvy pozbývá platnosti a účinnosti a poskytování Služeb bude automaticky obnoveno.
12.5. Poskytovatel může vypovědět písemně Smlouvu s výpovědní lhůtou 25 kalendářních dní také v případě, kdy:
12.5.1. existuje důvodné podezření, že účastník zneužívá Služeb, nebo
12.5.2. účastník porušil nebo porušuje ustanovení Všeobecných podmínek, např. čl. 4.1.6., 4.2.1., 4.2.2., nebo užívá síť Poskytovatele pro jiné Služby než jsou uvedeny v čl. 1.1., nebo
12.5.3. účastník neužívá Služeb déle než 90 dnů, nebo užívá zařízení neschválené pro provoz v ČR, přestože byl písemně Poskytovatelem vyzván k tomu, aby odstranil závadný stav, nebo
12.5.4. v případě, že účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje, přičemž byl na možnost ukončení Smlouvy upozorněn nebo
12.5.5. účastník vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo u něj zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u něj zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek jeho majetku, na základě porušení povinností ve smyslu ust. § 122 odst. 2 insolvenčního zákona v období soudem prohlášeného moratoria nebo byl u něj zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku.
12.6. Výpovědní lhůty uvedené v čl. 12.4. a 12.5. začínají běžet dnem odeslání výpovědi účastníkovi doporučenou poštou.

13. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
13.1. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku porušení právních povinností, které nejsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách, pouze pokud k takovému porušení došlo hrubou nedbalostí zaměstnanců nebo obchodních zástupců Poskytovatele.
13.2. Poskytovatel neodpovídá za:
13.2.1. škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby sítě či její části, popř. povahou použité technologie,
13.2.2. ušlý zisk,
13.2.3. škodu, která vznikne v důsledku změny Smlouvy jinou než písemnou formou nebo za škodu vzniklou odcizením nebo vyzrazením přístupových kódů.
13.3. Škodu nahradí Poskytovatel bezplatným poskytnutím Služeb ve výši prokázané škody, nejvýše však ve výši 50 000,- Kč. Pouze v případě, že by náhrada škody měla být poskytnuta po skončení platnosti Smlouvy, bude náhrada vyplacena v penězích.
13.4. Účastník odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli porušením ustanovení Všeobecných podmínek účastníkem anebo uživatelem (třetí osobou) nebo použitím mobilního telefonu nebo jiného zařízení, které ruší sítě, dále v důsledku neoprávněného zásahu do SIM karty nebo mobilního telefonu nebo jiného zařízení nebo použití mobilního telefonu nebo jiného zařízení neschváleného pro provoz v ČR.
13.5. Účastník odpovídá za zneužití SIM karty, přístupových hesel sítě nebo mobilního telefonu a za škodu tím způsobenou Poskytovateli. Účastník se zavazuje uhradit částku ve výši ceny Služeb poskytnutých osobě zneužívající SIM kartu, přístupové heslo sítě nebo mobilní telefon či jiné zařízení, popř. i jinou újmu tím způsobenou, včetně zneužití přístupových kódů účastníka, a to i za dobu, než bude Poskytovateli doručeno účastníkovo písemné oznámení o zneužití nebo odcizení SIM karty, zneužití přístupových hesel sítě nebo mobilního telefonu či jiného zařízení.

14. Služby třetích stran
14.1. Účastník je oprávněn objednat si prostřednictvím sítě elektronických komunikací Poskytovatele určité zboží nebo službu obsahu poskytované smluvním partnerem Poskytovatele (dále jen „Partner“ a „Služba třetích stran“) a je povinen uhradit její cenu výhradně prostřednictvím Poskytovatele. Podmínkou objednání Služeb třetích stran je, že:
- účastník má aktivovanou Službu odesílání a obdržení krátkých textových zpráv (dále jen „SMS“), příp. multimediálních zpráv (dále jen „MMS“) a současně účastníkovo koncové telekomunikační zařízení umožňuje odesílání a obdržení SMS, příp. MMS, nebo
- účastník nemá zablokována odchozí volání na čísla pro přístup ke Službám třetích stran.

Objednáním Služeb třetích stran účastník souhlasí s podmínkami pro zprostředkování Služeb třetích stran Poskytovatelem stanovenými v čl. 14.
14.2. Poskytovatel je oprávněn v Ceníku služeb nebo v jiném ceníku stanovit finanční limity pro den a pro zúčtovací období. Pokud účastník překročí finanční limit, je Poskytovatel oprávněn požadovat předem složení záruky na úhradu závazků účastníka vzniklých v souvislosti s poskytováním Služeb třetích stran. Pokud účastník překročí finanční limit a nesloží záruku, je Poskytovatel oprávněn neumožnit objednání Služby třetích stran.
14.3. Účastník si objedná Službu třetích stran odesláním SMS, příp. MMS, nebo spojením hovoru na telefonní číslo uvedené v nabídce Partnera. Objednání Služby třetích stran je účastníkovi potvrzeno prostřednictvím SMS, příp. MMS, nebo dodáním objednané Služby třetích stran. Objednáním Služby třetích stran se účastník zavazuje uhradit její cenu a souhlasí s tím, že k výběru této ceny je výlučně oprávněn Poskytovatel.
14.4. Cenu Služby třetích stran Poskytovatel vyúčtuje účastníkovi v rámci vyúčtování za nejblíže následující zúčtovací období. Účastník je povinen podat případnou reklamaci proti vyúčtování ceny Služby třetích stran (pokud by cena neodpovídala příslušnému ceníku nebo vyúčtovaná délka či počet hovorů/SMS/MMS neodpovídala záznamům ústředny) bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení vyúčtování (čl. 5.2.2.) písemně na adresu Oddělení péče o zákazníky Poskytovatele. Reklamaci týkající se kvality či obsahu Služeb třetích stran je účastník povinen uplatnit u Partnera, a to ve stejné lhůtě. Po uplynutí těchto lhůt se má za to, že Služba třetích stran byla poskytnuta řádně. Ustanovení čl. 17.3 se na Služby třetích stran uplatní obdobně.
14.5. Účastník, který objednal Služby třetích stran, souhlasí s užitím čl. 5.2 a 5.6. Podání reklamace nemá odkladný účinek a nezbavuje účastníka povinnosti uhradit vyúčtování do dne jeho splatnosti. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Služby třetích stran a účastník je povinen obrátit se s nároky z vad nebo nedodání řádně a včas přímo na Partnera.
14.6. Daňový doklad účastníkovi vystaví Partner na základě výslovné žádosti. Poskytovatel není oprávněn vystavit daňový doklad za Služby třetích stran.

15. Změna a platnost Všeobecných podmínek
15.1. Poskytovatel je oprávněn Všeobecné podmínky měnit.
15.2. Poskytovatel je povinen účastníka o změnách Všeobecných podmínek včas informovat, a to zveřejněním na internetových stránkách, nebo jiným vhodným prostředkem komunikace.
15.3. Všeobecné podmínky se na účastníka mohou vztahovat i po skončení jeho smluvního vztahu, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z něho plynoucích.

16. Právo a soudní příslušnost
16.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem ČR.
16.2. Příslušnost soudu je dána občanským soudním řádem č. 99/1963 Sb., v platném znění. Soudem příslušným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud místně příslušný podle sídla Poskytovatele. Pravomoc k rozhodování sporů mezi Poskytovatelem a účastníkem stanoví zvláštní zákon.
16.3. Vztahy vzniklé na základě Všeobecných podmínek se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

17. Společná a závěrečná ustanovení
17.1. Není-li v jiné části Všeobecných podmínek stanoveno jinak, za písemné se považují i právní úkony doručené druhé smluvní straně poštou, poslem, faxem, elektronickou poštou, SMS a MMS. Toto neplatí pro výpověď Smlouvy dle čl. 12.2, 12.4 a 12.5 a pro reklamace dle čl. 8 Všeobecných podmínek. Za doručenou se pro účely těchto Všeobecných podmínek považuje každá písemnost dodaná subjektem poskytujícím poštovní nebo kurýrní služby na adresu naposledy oznámenou účastníkem. Za dodanou je považována i zásilka, u které bylo odmítnuto její převzetí adresátem, která nebyla vyzvednuta adresátem v úložní době, nebo která se vrátila Poskytovateli jako nedoručitelná.
17.2. Za telefonické hovory (dále jen „hovory“) se pro účely smluvního vztahu považují i datový a faxový přenos, pokud z kontextu neplyne něco jiného. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zasílat veškeré zprávy, výzvy, upozornění, upomínky atp. (dále jen „zpráva“ nebo „zprávy“) na adresu účastníka, fakturační adresu účastníka, e-mailovou adresu účastníka anebo na účastnické číslo. Zasílání výše uvedených zpráv je Poskytovatel zprávy do hlasové schránky nebo tři marné pokusy o dovolání se. V případě zaslání zprávy SMS nebo MMS se za doručení zprávy považuje potvrzení ústředny, že zpráva byla odeslána na účastnické číslo. Potvrzení o hlasovém volání anebo zaslání zprávy SMS nebo MMS je zaznamenáváno do systému Poskytovatele.
17.3. V pochybnostech o tom, zda Služba byla poskytnuta nebo zda byl úkon (zpráva, výzva, upomínka atp.) proveden, je rozhodující výpis z provozu ústředny a/nebo systému Poskytovatele nebo příslušného roamingového operátora.
17.4. Nedílnou součástí Smlouvy je aktuální Ceník služeb.
17.5. V případě, kdyby se dostaly Smlouva, Všeobecné podmínky, provozní podmínky a Ceník služeb do vzájemného rozporu, platí následující pořadí závaznosti:
17.5.1. provozní podmínky
17.5.2. Ceník služeb
17.5.3. Smlouva
17.5.4. Všeobecné podmínky
17.6. Český text Všeobecných podmínek je závazný.
17.7. V případě, že jakékoliv ustanovení Všeobecných podmínek bude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným, nebudou tímto zněním dotčena ostatní ustanovení Všeobecných podmínek.
17.8. Platné Všeobecné podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Poskytovatele.
17.9. Tyto Všeobecné podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších Všeobecných podmínek.
17.10. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2013.

Za společnost VoiceBowNet, s.r.o. provozující služby VoiceBowNet
Jakub Zeman
majitel společnosti