Provozní podmínky GSMÚčinnost: 1. 10. 2013

I. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. V systému GSM poskytuje Poskytovatel základní službu a volitelné služby.

2. Základní služba umožňuje vysílat prostřednictvím SIM karty pouze telefonické hovory původně vzniklé v síti Poskytovatele nebo na zařízení, se kterým je SIM karta oprávněně užívána, s výjimkou hovorů dle čl. 9 Všeobecných podmínek, a dále přijímat telefonické hovory prostřednictvím SIM karty a telefonovat zdarma na čísla tísňového volání.

3. Všechny ostatní služby poskytované Poskytovatelem jsou volitelné a jejich využívání může být podmíněno použitím odpovídajícího mobilního telefonu nebo jiného zařízení .

4. Volitelné služby:
4.1. Služba oboustranného asynchronního přenosu (transparentní a netransparentní) dle GSM/UMTS specifikací - přenos dat v telefonní síti,
4.2. Služba odchozího video volání (Outgoing Video Calling) - vysílání obrazu a zvuku volanému v reálném čase,
4.3. Služba příchozího video volání (Incoming Video Calling) - přijímání obrazu a zvuku od volajícího v reálném čase,
4.4. Předání čísla volajícího (Calling Line Identification Presentation) - volanému účastníkovi je předáno číslo volajícího,
4.5. Zamezení předání čísla volajícího (Calling Line Identification Restriction) - volanému není předáno číslo volajícího ,
4.6. Zobrazení volaného čísla (Connected Line Identification Presentation) - volajícímu je umožněno získat informace o čísle, na které se dovolal volající,
4.7. Zamezení zobrazení volaného čísla (Connected Line Identification Restriction) - volajícímu není předáno číslo, na které se dovolal.
4.8. Přesměrování nepodmíněné (Call Forward Unconditional) - všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na zvolené číslo,
4.9. Přesměrování v případě, že je obsazeno (Call Forward on Busy) - příchozí hovor je přesměrován na zvolené číslo, pokud je telefon obsazený,
4.10. Přesměrování v případě neakceptování příchozího hovoru (Call Forward on No Reply) – příchozí hovory budou přesměrovány na zvolené číslo, pokud volaný nepřijme příchozí hovor,
4.11. Přesměrování v případě, že telefon je nedosažitelný (Call Forward on mobile subscriber not reachable) - přesměrování na zvolené číslo, pokud je telefon mimo oblast pokrytí a nebo když je vypnutý,
4.12. Signalizace příchozího hovoru (Call Waiting) - během hovoru je signalizován další hovor a volaný si může zvolit, zda odpoví, odmítne či bude hovor ignorovat,
4.13. Přidržení hovoru (Call Hold) - účastník může přidržet účastníka hovoru a následně zavolat na jiné číslo či akceptovat příchozí hovor,
4.14. Konferenční hovor (Multi Party Service) - současné spojení až šesti účastníků hovoru stranou volající,
4.15. Uzavřená uživatelská skupina (Closed User Group) - vytvoření skupiny účastníků, kteří mohou komunikovat pouze mezi sebou,
4.16. Blokování všech odchozích hovorů (Barring of All Outgoing Calls),
4.17. Blokování odchozích mezinárodních hovorů (Barring of All Outgoing International Calls),
4.18. Blokování mezinárodních odchozích hovorů mimo hovory do vlastního státu (Barring of All Outgoing International Calls Except to Home Country) - zablokování všech mezinárodních hovorů vyjma případů, kdy je při roamingu voláno do ČR,
4.19. Blokování všech příchozích hovorů (Barring of Incoming Calls) - zablokování možnosti obdržet příchozí hovor,
4.20. Blokování příchozích hovorů v zahraničí (Barring of Incoming Calls when Roaming) - zablokování možnosti obdržet příchozí hovory v zahraničí,
4.21. Záznamová služba (Voice Mail) - ukládání a vybírání zpráv ze záznamníku,
4.22. Obdržení krátké zprávy (Short Message Service Mobile Terminated) - umožnění přenosu krátkých zpráv na mobilní telefon,
4.23. Odeslání krátké zprávy (Short Message Service Mobile Originated) - umožnění přenosu krátkých zpráv z mobilního telefonu,
4.24. Obdržení multimediální zprávy (Multimedia Message Service Mobile Terminated) - umožnění přenosu multimediálních zpráv na mobilní telefon,
4.25. Odeslání multimediální zprávy (Multimedia Message Service Mobile Originated) – umožnění přenosu multimediálních zpráv z mobilního telefonu,
4.26. Pravidelný podrobný účet (Detail Bill) - vystavení podrobného účtu po každém účtovacím cyklu na žádost účastníka (dle podmínek stanovených v Ceníku služeb),
4.27. Jednorázový podrobný účet - jednorázové vystavení podrobného účtu na žádost účastníka (dle podmínek stanovených v Ceníku služeb),
4.28. Neuvedení v telefonním seznamu (Directory Listing) - neuvedení v telefonním seznamu na žádost účastníka,
4.29. Jazyk účtu (Language of Bill) - možnost zvolit si jazyk, ve kterém bude účet vyhotoven,
4.30. Roaming - umožňuje využít služby v oblasti pokryté sítí zahraničních provozovatelů sítí GSM,
4.31. Dočasná deaktivace a reaktivace SIM karty,
4.32. Jednorázová změna účastnického čísla,
4.33. Změna tarifu služeb,
4.34. Bezplatné volání na Oddělení péče o zákazníky 201, 402,
4.35. Další služby dle nabídky Poskytovatele.

II. PIN, PUK, SIM KARTA A JINÁ ZAŘÍZENÍ

1. Účastník se zavazuje chránit SIM kartu trvalým zapojením ochrany PIN kódem. Účastník je oprávněn užívat SIM kartu pouze v mobilních telefonech nebo jiných zařízeních schválených pro provoz v ČR.

2. PIN a PUK kód vztahující se k SIM kartě je účastník povinen zabezpečit před zneužitím třetí osobou. Při podezření, že se s PIN kódem seznámila neoprávněná osoba, je účastník povinen PIN kód neprodleně změnit.

3. Při podezření, že se s PUK kódem seznámila neoprávněná osoba, je účastník povinen požádat Poskytovatele o výměnu SIM karty.

4. V případě, že účastník zjistí neoprávněnou manipulaci se SIM kartou (např. SIM karta odmítá správný PIN kód), je povinen požádat Poskytovatele o výměnu SIM karty.

5. V případě poškození SIM karty může Poskytovatel po zaplacení ceny za výměnu SIM kartu vyměnit.

6. Poskytovatel je oprávněn provést kdykoliv změnu softwaru SIM karty.

7. Účastník je oprávněn nechat si za úhradu deaktivovat SIM kartu.

8. Účastník se zavazuje po celou dobu účinnosti Smlouvy písemně oznamovat Poskytovateli:
8.1. ztrátu nebo krádež SIM karty, a to ihned po zjištění takové události, a zároveň požádat o deaktivaci SIM karty nebo její výměnu,
8.2. závady provozu sítě nebo SIM karty.

9. Účastník se zavazuje seznámit třetí osobu, které umožní užívání karty SIM, se Všeobecnými podmínkami a jinými důležitými informacemi vydanými Poskytovatelem týkajícími se Služeb. Účastník odpovídá za úkony této osoby, jako by jednal sám.

10. SIM karta je ve vlastnictví Poskytovatele. Nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení smluvního vztahu s Poskytovatelem je účastník povinen SIM kartu Poskytovateli vrátit.

11. Účastník se zavazuje užívat služeb prostřednictvím jiných zařízení než mobilních pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

III. PLATNOST A ÚČINNOST PROVOZNÍCH PODMÍNEK GSM

Tyto provozní podmínky GSM mohou být podle potřeby měněny nebo rušeny. V případě změny je Poskytovatel povinen o této změně účastníka vhodným způsobem informovat. Informace o změnách jsou zveřejňovány na adrese gsm.voicebow.cz.
Tyto provozní podmínky GSM jsou platné a účinné od 1. 10. 2013.

V Praze dne 01.10. 2013


Za společnost VoiceBowNet, s.r.o. provozující služby VoiceBowNet
Jakub Zeman
majitel společnosti